Z. A. MEIEROVICA KABILES PAMATSKOLAimg_6875-skola-rudens

 • Ekoskola, daudzfunkcionāls centrs – skola visiem.
 • Skola īsteno 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 00011111, kā arī vispārējās izglītības pamatizglītības programmu 21011111. Skolā ir 1,5-4 g. bērnudārza grupiņa “Lāčuks”.
 • Akreditācijā 2013.gada maijā skolu akreditēta līdz 2019. gada 3. jūnijam.
 • Skolas pamatmērķis – veidot demokrātisku un humānu skolu ar augstu mācīšanās līmeni, izglītojamo un pedagogu personības radošo spēju attīstības iespējām.
 • Brīvpusdienas 5/6 – gadniekiem, 1.-9.kl.audzēkņiem.
 • 2014.gadā iegūts Latvijas ekoskolas nosaukums. 2016.gadā iegūts Ekoskolu Zaļais karogs. 2017.gadā Ekoskolu Zaļais karogs iegūts atkārtoti. Mācību gada tēmas: 2018./2019. Veselīgs dzīvesveids; 2017./2018. Mežs; 2016./2017. Transports; 2015./16. Ūdens; 2014./15. Skola un tās apkārtne; 2013./14. Atkritumi.

Direktore: Anita Zēberga (no 01.08.2018.)
Adrese: Kabiles pag., Kabile, Kuldīgas novads, LV-3314.
Tālrunis : 63354112; mob.t. 26583697.
E-pasts: kabileskola@inbox.lv

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA AKTUALIZĀCIJA: Skolas pašvērtējums

2018./2019.mācību gads

Metodiskā darba prioritāte:

Pilnveidot skolotāju sadarbību, plānojot un organizējot mācību darbu 5. un 8. klasē, lai nodrošinātu pieredzē balstītu mācīšanas un mācīšanās procesu.

STUNDU SARAKSTS šeit: Stundu_saraksts_2018

KONSULTĀCIJAS, INDIVIDUĀLAIS DARBS: konsultācijas 2018

Decembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: DECEMBRIS- 2018

Novembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: NOVEMBRIS-2018

Oktobra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: OKTOBRIS-2018

Septembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: SEPTEMBRIS_2018

 

 

DZEJAS DIENAS 2018

 • Jaunrades konkurss 5.-9.kl. MANS DZEJOLIS 3.-7.09.
 • Zīmējumu konkurss 1.-4.kl. MANA KABILE 3.-7.09.
 • Ziedu paklājs KABILEI – 765 skolas zālienā 10.09.
 • Dzejas dienu noslēgums DZEJAS STUNDA VISIEM 11.09.

 

 

 

2017./2018.mācību gads

STUNDU SARAKSTS atrodas šeit: Stundu_saraksts-2018

Skolas kolektīvs 2017./2018.mācību gadā

Jūnija pasākumi:

 • 15.06. plkst.19.00 9.klases izlaidums.
 • 17.-21.06. Vasaras interešu un talantu skolas 2018 nometne bērniem no 7 līdz 12 gadiem “Mēs gribam un varam”.

Vasaras jubilāru kalendārs: Daudz-laimes-dzimsanas-diena-2018-06-07-08 >>>>>>>>>>>>>

Maija pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_MAIJS-2018

 

 

 

 

Aprīļa pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_APRILIS-2018

 

 

 

 

Marta pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_MARTS-2018

 

 

 

 

 

Februāra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_FEBRUARIS-2018

 

 

 

 

Janvāra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_JANVARIS-2018

 

 

 

 

 Decembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_DECEMBRIS-2017

 

 

 

 

Novembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_NOVEMBRIS-2017

 

 

 

 

Oktobra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_OKTOBRIS-2017

 

 

 

 

Septembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_SEPTEMBRIS-2017

DZEJAS DIENAS 2017

veltītas skolas avīzes “Kabata” 20.jubilejai.
5. un 6.septembrī JAUNRADES KONKURSS 5.-9.klasei “Radi dzejoli!”
5. un 6.septembrī “Dzejas dienu” (Nr.1.-10.) DZEJOĻU ILUSTRĒŠANA 1.-4.klasei.
7. un 8.septembrī ZIEDU PAKLĀJA “KABATAI – 20”
veidošana skolas zālienā.
11.septembrī plkst.13.00 DZEJAS STUNDA visai skolai:
Skolas avīzes “Kabata” lappuses pāršķirstot …;
Mūsu skolēnu dzejoļu ilustrāciju izstāde;
Krājuma “DZEJAS DIENAS 2017” vaļā vēršanas svētki un tikšanās ar jaunajiem dzejniekiem;
Fotosesija “Meklē mani KABATĀ!”

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas pašvērtējums 2016./2017.mācību gadā. Šeit: Skolas pašvērtējuma aktualizācija

2016./2017.mācību gads

Atrodas šeit: Stundu_saraksts_2017

Pie skolas atklāj piemiņas plāksni Z.A.Meierovicam (10.05.2017.) 

Pasākumu kalendārs

31.maijā plkst. 18.00 Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas Svinību zālē mācību gada noslēguma pasākums un KONCERTS “Ķeram sauli!”
Visi būsiet mīļi gaidīti!

Skolas kolektīvs.

 

 

Atrodas šeit: Pasakumi_MAIJS-2017

 

 

 

 

Atrodas šeit: Pasakumi_APRILIS-2017
 

Skolas informācijas centrā
10.-21.aprīlī izstāde
RAIBĀS  LIELDIENAS“.

 • Lieldienu dekori
 • Kompozīcijas
 • Senas apsveikumu kartītes
 • un citi materiāli.
Cienījamie vecāki un vecvecāki!
Aicinām Jūs uz
VECĀKU UN VECVECĀKU DIENAS
pasākumiem Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā 21.martā.
Dienas kārtībā:
• 9:10 – 11:30 iespēja vērot sava bērna darbu mācību stundās (1.-3.māc.st.);
• 12:00 – 12:30 kafijas/tējas pauze. Iespējams iegādāties kafiju, tēju, smalkmaizītes;
• 12:30 kopsapulce par skolas mācību un ārpusstundu darbu, izglītības aktualitātēm;
• 13:20 skolēnu koncerts “Taureņu virpulis”.
Dienas laikā iespējamas individuālas sarunas ar skolotājiem.
Būsiet gaidīti!
Skolotāju kolektīvs
(Foto: pirmsskolēni Sveču dienā 2.februārī ar saviem darbiņiem.)

 

 pasakumi_novembris

pasakumu-plans-sept-okt

DZEJAS DIENAS 2016″ septembrī

Dzejas-dienas-2016-afisa

Skolas kolektīvs 2016./2017.mācību gadā

SKOLAS VĒSTURESkola1900gg

* 1785. – Dibināta pirmā skola Kabilē.

* 1858. – Atklāta pašreizējā skolas ēka.

* 1936. – Skola pārdēvēta par Zigfrīda Meierovica Kabiles pamatskolu.

* 1954. – Skola reorganizēta par vidusskolu.

* 1958. – Pirmais vidusskolas izlaidums.

* 1972. – Uzcelta skolas piebūve.Skolas-karogs2

* 1984. – Uzsākta skolas sporta zāles celtniecība.

* 1997. – Sāk iznākt skolas avīze „Kabata”.

* 2000. – Atklāts skolas informācijas centrs.

* 2009. – Skola reorganizēta par Kuldīgas novada Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolu.

* 2009. – Pabeigta sporta zāles ēkas rekonstrukcijas pirmā kārta.Vestures-aleja_IMG_8401

* 2010. – Rekonstruēta skolas Svinību zāle.

* 2011. – Skolas ēku siltināšana un fasādes remonts.

* 2012. – Ierīkota skolas Vēstures aleja.

* 2014. – Skolai piešķirts Ekoskolas nosaukums.

* 2014. – Skolai piešķirts Starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs. .

 

SKOLAS TRADĪCIJAS

 • Zinību diena.
 • Dzejas dienas, Ziedu paklājs.
 • Miķeļdienas pasākumi, Olimpiāde.
 • Skolotāju diena.
 • Fukšu balle.
 • Mārtiņdienas tirdziņš un ķekatnieki.
 • Patriotu nedēļas pasākumi, erudīcijas konkursi.
 • Gaismas ceļš, koncerts.5190-Ziemassvetki-2015
 • Tikšanās ar iepriekšējā gada absolventiem.
 • Koncerti vecvecākiem un pagasta vecļaudīm.
 • Ziemassvētku pasākumi: klašu egles un kopīgs muzikāls uzvedums.
 • Horoskopu karnevāls.
 • Svečošanās: izstādes un sveču liešana, dekorēšana.
 • Valentīndienas saloni.
 • Paaudžu sadziedāšanās.Tradicijas_5306-sm
 • Sporta dienas, Joku diena.
 • Mācību priekšmetu nedēļas.
 • Pētniecisko darbu prezentācijas.
 • Pēdējā zvana pasākums.
 • Gada atskaites koncerts.
 • Izlaidumi.

 

PEDAGOGI 2017./2018.m.g.

Līga Bergmane – direktore; ģeogrāfija, dabaszinība (5.,6. kl.).
Anita Zēberga – dir.vietn., 1.un 8..kl.audz.; sākumskolas latviešu valoda un matemātika (1.,3.,4. kl.).
Inga Romanovska – pirmsskola.
Irina Graudiņa – 4.kl.audz.; vēsture, ētika, sociālās zinības.
Anete Siltāne – 5.kl.audz.; latviešu valoda un literatūra (5., 7. kl.), dabaszinība (3. kl), mūzika ( pirmssk. – 9.kl.).
Velga Dembovska – 6.kl.audz.; latviešu valoda un literatūra (2.,4.,6. kl.), matemātika (2. kl.).
Natālija Vizbule – 7.kl.audz.; krievu valoda, dabaszinība, vizuālā māksla (1.-4. kl.).
Rita Vecais – 9.kl.audz.; mājturība (1.-4.kl.) un tehnoloģijas (meiteņu), pagarinātā grupa.
Inta Putniņa – 1.kl.audz., sports, bioloģija (7.,8. kl.), pagarinātā grupa.
Ance Bergmane – 2.kl.audz.; (1.,6.-8. kl.), angļu val. (1.-3. kl).
Inita Freidenfelde – matemātika (5.,9.kl.), fizika (8.-9. kl.).
Ilona Ausēja-Rudzāte – ķīmija, bioloģija (9. kl.).
Rihards Lasmanis – mājturība un tehnoloģijas (zēnu, 5.-9.kl.).
Eduards Skabis – latviešu valoda un literatūra (8., 9.kl.), informātika (5.-7.kl.); SIC.
Laila Meirupska – angļu valoda (7.-9. kl.).
Sanita Miltoviča – angļu valoda (4.-6. kl.).
Zaiga Ērgle – vizuālā māksla (5.-9. kl.)

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 2017./2018.m.g.

 • Jauno korespondentu pulciņš, vad. Eduards Skabis.
 • Teātra, vad. Inga Romanovska.
 • Dziesmu ansambļi, vad. Anete Siltāne.

SKOLAS AVĪZE „KABATA”

Iznāk kopš 1997.gada 1.septembra, to veido 5.-9.kl. jauno korespondentu pulciņa dalībnieki skolotāja Eduarda Skabja vadībā.

Avīzes devīze:

 • „Kur mēs glabājam dzīvē visnepieciešamākās lietas? – KABATĀ.”
 • „Kur sasildīt rokas, pirms kādam mīļi noglāstīt vaigu? – KABATĀ.”
 • „Kur iebāžam pretinieku, pārspējuši viņu gudrībā? – KABATĀ!”

KABKabiles skolas…
Aavīze…
Ttavai…
Aatpūtai, attīstībai, atjautībai, azartam, adrenalīnam…

2017.gada septembrī aprit 20 gadi, kopš iznāk skolas avīze “Kabata”. Par godu jubilejai tiek izveidots 150.numurs – lielformāta baneris jeb reklāmkarogs, ar kuru Jauno korespondentu pulciņš piedalās Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra rīkotajā pasākumā “Cita spēle” (13.05.2017.)

„Kabatas” jaunākos numurus un pielikumus varat izlasīt šeit:

Literārais pielikums: Dzejas-dienas-2018

Nr.155 (04.12.2018.) Skolas 160.jubileja

Nr.154 (31.05.2018.) Kabata-2018-05-Nr-154-p

Ekoskolas buklets: Ekoskolu Rīcības dienas 2017

Literārais pielikums: Dzejas dienas 2017

Nr.153 (28.02.2018.) Kabata-2018-02-Nr-153

Nr.152 (29.12.2017.) Kabata-2017-12-Nr-152

Nr.151 (31.10.2017.) Kabata-2017-11-Nr-151

Nr.149 (12.05.2017.) Kabata-2017-05-Nr-149i

Nr.148 (28.02.2017.) Kabata-2017-02-Nr-148c

Nr.147 (21.12.2016.) Kabata-2016-12-Nr-147sm

Nr.146 (31.10.2016.) Kabata-2016-10-nr-146-min

Nr.145 (30.05.2016.) Kabata-2016-05-Nr-145

Nr.144 (30.04.2016.) Kabata-2016-04-Nr-144

Nr.143 (29.02.2016.) Kabata-2016-02-Nr-143