Izglītība

 

Skolas jaunā mājaslapa tagad atrodas šeit: https://skola.kabile.lv/

Domāt. Darīt. Zināt. Nr.19, 2021.g. septembris / oktobris: Domat-Darit-Zinat-19

 

Z. A. MEIEROVICA KABILES PAMATSKOLA

 • Ekoskola, daudzfunkcionāls centrs – skola visiem.
 • Skola īsteno pirmsskolas izglītības programmu /kods 00011111/, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu /kods 21011111/, licencēšanas ID V_477 (akreditēta līdz 2021.g. 20.maijam).
 • Akreditācijā 2019.gada maijā skolu akreditēta uz 6 gadiem līdz 2025. gada 20. maijam.
 • Skolas pamatmērķis – veidot demokrātisku un estētisku skolas vidi, organizējot un īstenojot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts vispārējās pamatizglītības standarta pilnvērtīgu apguvi.
 • Brīvpusdienas 5/6 – gadniekiem, 1.-9.kl.audzēkņiem.
 • 2014.gadā iegūts Latvijas ekoskolas nosaukums. 2019.gadā atkārtoti iegūts Ekoskolu Zaļais karogs. Mācību gada tēmas: 2019./2020. un 2018./2019. Veselīgs dzīvesveids; 2017./2018. Mežs; 2016./2017. Transports; 2015./16. Ūdens; 2014./15. Skola un tās apkārtne; 2013./14. Atkritumi.

Direktore: Anita Zēberga (no 14.08.2018.)
Adrese: Kabiles pag., Kabile, Kuldīgas novads, LV-3314.
Tālrunis : 63354112; mob.t. 29665357. Lietvede 26512805.
E-pasts: kabileskola@inbox.lv
kabilesskola@kuldiga.lv

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA AKTUALIZĀCIJA: Pašnovērtējuma_ziņojums

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas pašvērtējuma aktualizācija

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019-2021: Attīstības_plāns

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas_kārtība_2019-2020

 • Rīkojums par grozījumiem skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā. (No 22.04.) Rīkojums_Grozijumi

2020./2021.mācību gads

Zinību diena jau klāt!

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas audzēkņi, vecāki,

1.09.2020.

 • Plkst. 10.00 skolas sporta laukumā (lietus gadījumā sporta zālē) skolotāji, skolas darbinieki aicina Jūs uz svinīgu Jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu.
 • Plkst 11.00 skolēniem pirmā klases stunda.

Vecākiem kopsapulce, kurā skolas direktore iepazīstinās Jūs ar jaunākajām aktualitātēm, uzsākot jauno mācību gadu.

Precīzāka informācija pie klases audzinātājas vai skolas direktores.

 

2019./2020.mācību gads

Pasākumu iekļaušana mācību procesā. Šeit: Pasakumi-macibu-procesa_Kabile

Par mācību gada noslēgumu Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā. Šeit: Mācību gada noslēgums 2020

U Z M A N Ī B U! Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī nolemts, kā tiks organizēta attālināta mācīšanās Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā no 23.marta.

Instrukcija_skolēniem

Instrukcija_pedagogiem

Prioritātes jomas skolas darbā 2019-2020

STUNDU SARAKSTS 2019_2020(2)

VASARAS PASĀKUMI: Dzimšanas dienu kalendārs 06-07-08.

APRĪĻA PASĀKUMI: Dzimšanas dienu kalendārs-04-05

MARTA PASĀKUMI: 2020-03-marts

FEBRUĀRA PASĀKUMI: 2020-02-februāris

JANVĀRA PASĀKUMI: 2020-01-janvāris

 

DECEMBRA PASĀKUMI: 2019-12-decembris

NOVEMBRA PASĀKUMI: 2019-11-novembris

Daudz-laimes-dzimsanas-diena-2019-11

OKTOBRA PASĀKUMI: 2019-10-oktobris

SEPTEMBRA PASĀKUMI:

2.09. plkst. 1000„Zinību diena” (atbildīgais A. Zēberga 29665357)

3.09. Sporta diena „Jautri, veikli, asprātīgi” (atbildīgais I. Putniņa 22476536)

6.09. Pārgājiens „Raibais kubiņš” (atbildīgais A. Ozoliņa 28690568)

9.09. Ziedu paklājs „Manas pēdas Kabilē” (atbildīgais R.Vecā 26175183)

11.09. „Dzejas dienas 2019” (atbildīgais E. Skabis 26356937)

27.09. Miķeļdienas ražas svētki (atbildīgais N.Vizbule 26319058)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018./2019.mācību gads

Metodiskā darba prioritātes:

Pilnveidot skolotāju sadarbību, plānojot un organizējot mācību darbu 8. klasē, lai nodrošinātu pieredzē balstītu mācīšanas un mācīšanās procesu.
Pilnveidot skolotāju prasmi organizēt mācību darbu, virzītu uz sasniedzamo rezultātu.

STUNDU SARAKSTS šeit: stundu_saraksts_2019

KONSULTĀCIJAS, INDIVIDUĀLAIS DARBS šeit: konsultācijas_2019

Projektu nedēļa 15.04.-18.04.2019.

Skolas kolektīvs 2019. gadā

Jūnija pasākumi:

 • 15.06. plkst.18.00 9.klases izlaidums.
 • 17.-21.06. Vasaras interešu un talantu skolas 2019 nometne bērniem no 7 līdz 12 gadiem “Mēs gribam un varam”.

Vasaras jubilāru kalendārs: Daudz-laimes-dzimsanas-diena-2019-06-07-08

 

Maija pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasākumi_2019-05

Aprīļa pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasākumi_2019-04

Marta pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasākumi_2019-03

Februāra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasākumi_2019-02

Janvāra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: PASĀKUMI_2019-01

Decembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: DECEMBRIS- 2018

Novembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: NOVEMBRIS-2018

Oktobra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: OKTOBRIS-2018

Septembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: SEPTEMBRIS_2018

 

 

DZEJAS DIENAS 2018

 • Jaunrades konkurss 5.-9.kl. MANS DZEJOLIS 3.-7.09.
 • Zīmējumu konkurss 1.-4.kl. MANA KABILE 3.-7.09.
 • Ziedu paklājs KABILEI – 765 skolas zālienā 10.09.
 • Dzejas dienu noslēgums DZEJAS STUNDA VISIEM 11.09.

 

 

 

2017./2018.mācību gads

STUNDU SARAKSTS atrodas šeit: Stundu_saraksts-2018

Skolas kolektīvs 2017./2018.mācību gadā

Jūnija pasākumi:

 • 15.06. plkst.19.00 9.klases izlaidums.
 • 17.-21.06. Vasaras interešu un talantu skolas 2018 nometne bērniem no 7 līdz 12 gadiem “Mēs gribam un varam”.

Vasaras jubilāru kalendārs: Daudz-laimes-dzimsanas-diena-2018-06-07-08 >>>>>>>>>>>>>

Maija pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_MAIJS-2018

 

 

 

 

Aprīļa pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_APRILIS-2018

 

 

 

 

Marta pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_MARTS-2018

 

 

 

 

 

Februāra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_FEBRUARIS-2018

 

 

 

 

Janvāra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_JANVARIS-2018

 

 

 

 

 Decembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_DECEMBRIS-2017

 

 

 

 

Novembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_NOVEMBRIS-2017

 

 

 

 

Oktobra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_OKTOBRIS-2017

 

 

 

 

Septembra pasākumu un jubilāru kalendārs atrodas šeit: Pasakumi_SEPTEMBRIS-2017

 

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas pašvērtējums 2016./2017.mācību gadā. Šeit: Skolas pašvērtējuma aktualizācija

2016./2017.mācību gads

Pie skolas atklāj piemiņas plāksni Z.A.Meierovicam (10.05.2017.) 

Pasākumu kalendārs

Atrodas šeit: Pasakumi_MAIJS-2017

 pasakumi_novembris

pasakumu-plans-sept-okt

 

SKOLAS VĒSTURESkola1900gg

* 1785. – Dibināta pirmā skola Kabilē.

* 1858. – Atklāta pašreizējā skolas ēka.

* 1936. – Skola pārdēvēta par Zigfrīda Meierovica Kabiles pamatskolu.

* 1954. – Skola reorganizēta par vidusskolu.

* 1958. – Pirmais vidusskolas izlaidums.

* 1972. – Uzcelta skolas piebūve.Skolas-karogs2

* 1984. – Uzsākta skolas sporta zāles celtniecība.

* 1997. – Sāk iznākt skolas avīze „Kabata”.

* 2000. – Atklāts skolas informācijas centrs.

* 2009. – Skola reorganizēta par Kuldīgas novada Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolu.

* 2009. – Pabeigta sporta zāles ēkas rekonstrukcijas pirmā kārta.Vestures-aleja_IMG_8401

* 2010. – Rekonstruēta skolas Svinību zāle.

* 2011. – Skolas ēku siltināšana un fasādes remonts.

* 2012. – Ierīkota skolas Vēstures aleja.

* 2014. – Skolai piešķirts Ekoskolas nosaukums.

* 2014. – Skolai piešķirts Starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs. 

* 2017. – Pie skolas atklāj piemiņas plāksni Z.A.Meierovicam (10.05.2017.) 

 

SKOLAS TRADĪCIJAS

 • Zinību diena.
 • Dzejas dienas, Ziedu paklājs.
 • Miķeļdienas pasākumi, Olimpiāde.
 • Skolotāju diena.
 • Fukšu balle.
 • Mārtiņdienas tirdziņš un ķekatnieki.
 • Patriotu nedēļas pasākumi, erudīcijas konkursi.
 • Gaismas ceļš, koncerts.5190-Ziemassvetki-2015
 • Tikšanās ar iepriekšējā gada absolventiem.
 • Koncerti vecvecākiem un pagasta vecļaudīm.
 • Ziemassvētku pasākumi: klašu egles un kopīgs muzikāls uzvedums.
 • Horoskopu karnevāls.
 • Svečošanās: izstādes un sveču liešana, dekorēšana.
 • Valentīndienas saloni.
 • Paaudžu sadziedāšanās.
 • Sporta dienas, Joku diena.
 • Mācību priekšmetu nedēļas.
 • Pētniecisko darbu prezentācijas.
 • Pēdējā zvana pasākums.
 • Gada atskaites koncerts.
 • Izlaidumi.

 

PEDAGOGI 2019./2020.m.g.

Anita Zēberga– direktore, 3.kl.audz.; sākumskolas latviešu valoda un literatūra (3.,4.kl.), matemātika (3.kl.).
Agnese Ozoliņa – dir.vietn., 2.kl.audz.; angļu val. (1.-9.kl.).
Līga Bergmane –  ģeogrāfija (7.-9.kl.), dabaszinība (4.-6. kl.), fizika (8.,9.kl.).
Kristīne Lange – pirmsskola.
Inga Romanovska – pirmsskola.
Irina Graudiņa – 6.kl.audz.; vēsture (5.-9. kl.), ētika (1.-3.kl.), sociālās zinības  (1.-9. kl.).
Anete Siltāne – 1.kl.audz., mūzika ( pirmssk. – 9.kl.), latv.val un lit. (5.kl., 7.kl.)
Velga Dembovska – 8.kl.audz.; latviešu valoda un literatūra ( 2.,3.,6., kl.), matemātika (1.,3. kl.).
Natālija Vizbule – 9.kl.audz.; krievu valoda (6.-9. kl.), dabaszinība (1.,2.,3. kl.), vizuālā māksla (1.-4. kl.).
Rita Vecais – 7.kl.audz.; mājturība (1.-4. kl.) un mājturība un tehnoloģijas (II) (5.-.9. kl.), pagarinātā grupa, pirmssk.
Inguss Gailis – sports.
Ance Bergmane – 4.kl.audz.; matemātika (4.-9.kl.).
Ilona Ausēja-Rudzāte – ķīmija (8.,9.kl.), bioloģija (9. kl.).
Rihards Lasmanis – mājturība un tehnoloģijas (II, 5.-9.kl.).
Eduards Skabis – latviešu valoda (9.kl.) un literatūra (8., 9.kl.), informātika (5.-7.kl.); bibliotekārs.
Zaiga Ērgle – vizuālā māksla (5.-9. kl.).

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 2018./2019.m.g.

 • Jauno korespondentu pulciņš, vad. Eduards Skabis.
 • Teātra, vad. Inga Romanovska.
 • Dziesmu ansambļi, vad. Anete Siltāne.

SKOLAS AVĪZE „KABATA”

Iznāk kopš 1997.gada 1.septembra, to veido 5.-9.kl. jauno korespondentu pulciņa dalībnieki skolotāja Eduarda Skabja vadībā.

Avīzes devīze:

 • „Kur mēs glabājam dzīvē visnepieciešamākās lietas? – KABATĀ.”
 • „Kur sasildīt rokas, pirms kādam mīļi noglāstīt vaigu? – KABATĀ.”
 • „Kur iebāžam pretinieku, pārspējuši viņu gudrībā? – KABATĀ!”

KABKabiles skolas…
Aavīze…
Ttavai…
Aatpūtai, attīstībai, atjautībai, azartam, adrenalīnam…

2017.gada septembrī apritēja 20 gadi, kopš iznāk skolas avīze “Kabata”. Par godu jubilejai tiek izveidots 150.numurs – lielformāta baneris jeb reklāmkarogs, ar kuru Jauno korespondentu pulciņš piedalās Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra rīkotajā pasākumā “Cita spēle” (13.05.2017.)
2019.gada maija Kuldīgas novada BJC pasākumā “Cita spēle” Jauno korespondentu pulciņš padalās ar “Kabatas” speciālizlaidumu, kas veltīts skolas 160.gadadienai.

„Kabatas” jaunākos numurus un pielikumus varat izlasīt šeit:

Literārais pielikums: Dzejas-dienas_2019

Literārais pielikums: Dzejas-dienas-2018

Nr.155 (04.12.2018.) Skolas 160.jubileja

Nr.154 (31.05.2018.) Kabata-2018-05-Nr-154-p

Ekoskolas buklets: Ekoskolu Rīcības dienas 2017

Literārais pielikums: Dzejas dienas 2017

Nr.153 (28.02.2018.) Kabata-2018-02-Nr-153

Nr.152 (29.12.2017.) Kabata-2017-12-Nr-152

Nr.151 (31.10.2017.) Kabata-2017-11-Nr-151

Nr.149 (12.05.2017.) Kabata-2017-05-Nr-149i

Nr.148 (28.02.2017.) Kabata-2017-02-Nr-148c

Nr.147 (21.12.2016.) Kabata-2016-12-Nr-147sm

Nr.146 (31.10.2016.) Kabata-2016-10-nr-146-min

Nr.145 (30.05.2016.) Kabata-2016-05-Nr-145

Nr.144 (30.04.2016.) Kabata-2016-04-Nr-144

Nr.143 (29.02.2016.) Kabata-2016-02-Nr-143