Paziņojums par ūdens uzskaiti

By   2014. gada 5. marts

udens_rSIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) informē, ka no šā gada 1. marta KKP apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām ūdensapgādi pārņems SIA „Kuldīgas ūdens”.

Norēķinus par ūdeni un kanalizāciju KKP veiks pēc ūdens ievada skaitītāja rādījuma, ko darbinieks nolasīs katra mēneša pirmajā datumā. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem līdz mēneša pēdējai dienai KKP būs jānodod savu individuālo ūdens skaitītāju rādījumi. Vēlams tos nodot pēc iespējas tuvāk mēneša pēdējai dienai.

Individuālo ūdens skaitītāju rādījumus var nodot:

1) zvanot pa tālr. 63321963;

2) sūtot e-pastā: vita.ozola@kuldīga.lv, norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādījumu;

3) internetā – radijumi.kkp.lv/;

4) atsevišķu lapiņu ar uzrakstītu skaitītāja rādījumu un dzīvokļa adresi iemetot pastkastītē ar norādi „Ūdens skaitītāju rādījumi” (katrā dzīvojamā mājā pirmo dzīvokļu kāpņu telpā februārī tiks novietota šāda pastkastīte). KKP katra mēneša pirmajos datumos šīs pastkastītes iztukšos.

Ūdens skaitītājiem jābūt derīgiem

Par derīgiem ūdens skaitītājiem tiek uzskatīti tādi, kuru verificēšanas (pārbaudes) termiņš nav beidzies, tie nav bojāti un tiem ir derīga KKP vai pagasta pārvaldes uzlikta plombe (no 01.03.2014. plombēšanu veiks tikai KKP). Dzīvokļiem bez derīgiem ūdens skaitītājiem samaksu par ūdens patēriņu rēķinās tāpat kā dzīvokļos bez ūdens skaitītājiem. Ūdens skaitītāji reizi četros gados ir jāmaina vai jāveic to verificēšana (pārbaude), ko paredzMK noteikumi nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Ņemot vērā to, ka pagastos pārsvarā nevienam dzīvoklim nav derīgs ūdens skaitītājs, KKP nosaka pārejas laiku no šā gada 1. marta līdz 31. maijam, kad par ūdens patēriņu dzīvokļos varēs norēķināties arī pēc esošo skaitītāju rādījumiem. Šajā pārejas laikā katra dzīvokļa īpašnieka pienākums ir pārbaudīt skaitītājus un, ja nepieciešams, verificēt vai uzlikt jaunus, par to paziņojot KKP, kas noplombēs un uzņems sākuma rādījumu. Noplombēto skaitītāju rādījumi tiks ņemti vērā ar nākamā mēneša 1. datumu.

Ūdens skaitītāju plombēšanu veiks katra mēneša pēdējā nedēļā no 8.00 līdz 17.00, pieteikt pakalpojumu var pa tālr. 63321963. Plombēšana ir maksas pakalpojums, vienam dzīvoklim – EUR 3, ieskaitot PVN. Par skaitītāja plombēšanu tiks izrakstīts atsevišķs rēķins.

No jauna liktie skaitītāji ir jāliek pēc SIA „Kuldīgas ūdens” sagatavotās shēmas. Ja tie būs uzlikti nepareizi, netiks pieņemti.

Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kuriem ūdens patēriņa skaitītāji nekad nav bijuši, to uzstādīšanu un plombēšanu apmaksās KKP no īres budžeta līdzekļiem, bet jau esošo pārbaude un/vai nomaiņa un plombēšana jāveic par saviem līdzekļiem. Pašvaldības dzīvokļos sākotnējos skaitītājus uzliks līdz 31. maijam.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu cena

Maksa par SIA „Kuldīgas ūdens” sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir šāda: ūdens piegāde – 0,82 EUR/m3 (0,58 Ls/m3), tai skaitā PVN EUR 0,14 (Ls 0,10); par kanalizācijas novadīšanu – 0,81 EUR/m3 (0,57 Ls/m3), tai skaitā, PVN 0,14 EUR (0,10 Ls). Šis tarifs ir noteikts Kuldīgas novada 19.12.2013. Domes sēdē un attiecas uz Gudenieku pagastu (izņemot Gudenieku ciemu), Īvandes pagastu, Kabiles pagastu, Kurmāles pagastu (izņemot Vilgāles ciemu), Laidu pagastu (izņemot Sermītes ciemu), Padures, Rendas, Rumbas, Turlavas un Vārmes pagastu no 2014. gada 1. marta. Maksa par kanalizāciju būs tikai tajās mājās, kurās SIA „Kuldīgas ūdens” šādu pakalpojumu sniegs. Patērētās kanalizācijas daudzumu nosaka 1:1 pēc ūdens patēriņa. Tarifs Gudenieku, Vilgāles un Sermītes ciemā, kā arī Snēpelē paliek iepriekš noteiktais.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr. 63321963.